2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 184-189
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Oyunlaştırmanın temel mikrobiyoloji eğitiminde öğrenmeye etkisi: Pilot çalışma
Zeynep Ceren KARAHAN1, Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN2, Meral DEMİRÖREN2
1Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of Medical Education and Informatics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
Keywords: Mikrobiyoloji, Eğitim, Oyun
Abstract
Amaç: Bu çalışmanın amacı, temel mikrobiyoloji eğitiminde oyunlaştırma yönteminin öğrenme hedeflerine ulaşma ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini araştırmak ve yöntemin öğrencilerin öğrenme algılarına etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü'nde eğitim gören 19 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler rastgele olarak iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna sunum yapılmış, deney grubundan kendilerine verilen çeşitli kırtasiye malzemeleri ve renkli bakteri şablonlarını kullanarak gram pozitif veya gram negatif bir bakteri oluşturmaları istenmiştir. Gruplar ön-test, son-test ve kalıcılık testi ile değerlendirilmiş ve anket uygulanmıştır.Kalıcılık testi öğrencilere iki ay sonra uygulanmıştır. İstatistiksel analizde Kruskal Wallis H, Mann-Whitney U ve Wilcoxon Signed Ranks testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Grupların ön-test, son-test ve kalıcılık testi skorları arasında fark olmamakla birlikte her iki grubun skorları ders sonrasında anlamlı olarak yükselmiştir. Anketle r karşılaştırıldığında, kontrol grubunun eğitim yönteminin öğrenmeye ve öğrenme sürecine etkilerine dair maddelere daha yüksek notlar verdiği görülmüştür.

Sonuç: Oyunlaştırmanın daha motive edici, destekleyici ve dinamik bulunması nedeniyle, küçük gruplarda mikrobiyoloji eğitimini zenginleştirmek amacıyla iyi yapılandırılmış oyunlardan yararlanılabilir.

  • Top
  • Abstract
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]