2012, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Giriş
Sözel Sunumlar
 • TÜRKİYE'DEKİ 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN GEBELİK SÜREÇLERİNİN VE DOĞUM ŞEKLİ SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 0-2 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE İLAÇ KULLANIM DAVRANIŞLARI
 • TOPLUMDA ANNE SÜTÜ VERME EĞİLİMİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 • DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE AİLE YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ
 • ULUSAL YAZILI MEDYADA KADINA ŞİDDETİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ
 • KADINLARDA SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖR VE ALGILARIN BELİRLENMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1, 2 ve 3 KIZ ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ ve KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM ve UYGULAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 • SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK SAHİBİ AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ
 • YETİŞKİN WİSTAR SIÇANLARA İNTRASEREBROVENTRİKÜLER YOLDAN VERİLEN GRAYANOTOKSİNİN EEG VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ
 • SIÇANLARDA AKUT PANKREATİTE BAĞLI PANKREAS VE KARACİĞERDE OLUŞAN OKSİDAN HASARDA KOLİNERJİK YOLAĞIN NİKOTİN İLE UYARILMASININ ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİSİ
 • NUKLEUS AKUMBENS CORE'DA NOS İNHİBİSYONUNUN SIÇANLARDA NALOKSONLA TETİKLENEN MORFİN YOKSUNLUK SENDROMUNA ETKİSİ
 • TARAMA AMAÇLI YAPILAN KOLONOSKOPİDE TESPİT EDİLEN POLİPLER ve HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI
 • YENİ DİYABET EĞİTİM MODELİ
 • HİPERTANSİYONLU HASTALARDA DEPRESYONUN TEDAVİYE VE İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ
 • KOAH HASTALARINDA, ALLERJİ VARLIĞININ YAŞAM KALİTESİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ve HASTALIK SEYRİNE ETKİSİ
 • PERSONALITY DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS WITH DEPRESSION AND BIPOLAR DISORDER
 • 4-11 YAŞ ARASI ÇOCULARDA KULLANILAN ALTERNATİF TIP TÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN ASTIM KONTROLÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN ÜZERİNE ETKİSİ
 • KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ SUNAN BİR BİRİME BAŞVURANLARIN SİGARA İÇME DAVRANIŞI VE BIRAKMA GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3.SINIF, 6.SINIF VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 3. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF TIP KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ
 • FAKÜLTESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN BİREYLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SİGARA İÇEREN FİLM SAHNELERİNİN VE POPÜLER KİŞİLERİN SİGARA İÇMESİNİN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU KULLANIMI VE ZARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYON HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
 • ABDOMİNAL OBEZİTESİ OLAN HASTALARDAKİ YAĞ YÜZDELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN BİYOELEKTRİK İMPEDANS VE SKİNFOLD KALİPER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • EVDE SAĞLIK/BAKIM HİZMETLERİ KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ BEKLENTİ, GEREKSİNİM VE SORUNLARI
 • FİTOFARMASÖTİKLERİN HEKİM VE TOPLUM TARAFINDAN KULLANIMI VE BİLİNÇ DÜZEYİ
 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DÜZENLİ EGZERSİZ EĞİTİMİ SONRASINDA MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • PENDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP YEŞİLKÖY 50. YIL LİSESİ 9. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AIDS VE HEPATİT-B HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ VE BİLGİ DÜZEYİ
 • SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN MEDİKALİZASYON ALGISI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 • HUZUR EVİ SAKİNLERİNİN BİLİŞSEL VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN AĞRI ALGILAMA DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ECZANELERDEN REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇ ALAN KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA CALCİTİROL TEDAVİSİNDEN PARİCALCİTOL TEDAVİSİNE GEÇİŞİN KALSİYUM-FOSFOR METABOLİZMASI, İNFLAMASYON VE ERİTROPOETİN İHTİYACI ÜZERİNE ETKİLERİ
 • TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOTİROİDİ HASTALAR İÇİN BİR KOMPLİKASYON MUDUR?
 • TİP 2 DİYABETİ VE HİPERKOLESTEROLEMİSİ OLAN HASTALARDA CD36 RESEPTÖR DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
 • HİPERAKTİVİTE SORUNU İLE AĞIZ ALIŞKANLIKLARI VE DENTOFASİAL GELİŞİMİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Poster Sunumları
 • ANKİLOZAN SPONDİLİT(AS) HASTALIĞININ TANI ALMA SÜRECİNİN GECİKMESİNİN NEDENLERİ VE KUYRUKSOKUMU AĞRISI İLE İLİŞKİSİ
 • NUCLEUS PEDINCULOPONTINUS TEGMENTI BAĞLANTILARININ FLUOROGOLD RETROGRAD BOYAMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
 • MÜTF AHEK POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN, EN AZ ALTI AY ÖNCE KRONİK HASTALIK TANISI KONMUŞ HASTALARIN PACIC ÖLÇEĞİNE GÖRE HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDE ÇOCUKLA GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMANIN YERİ: GELİŞİMSEL GERİLİKLERİ OLAN 0-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME
 • ÇOCUKLARIN ASTIM KONTROLÜNÜN EBEVEYNLER TARAFINDAN ALGISI
 • ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARDA İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK DEĞERLENDİRMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ E.A.H. NÖROLOJİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN AKUT İNME HASTALARININ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE MORTALİTE ORANLARININ DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
 • TEKSTİL İŞÇİLERİNDE KRONİK BEL AĞRISI SIKLIĞI VE ŞİDDETİ
 • HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN HASTA/HASTA YAKINLARI VE HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE KIRMIZI ALANA GELEN HASTALAR İÇİN İSTENEN KONSÜLTASYON SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • AMATÖR SPORCULARDA PROTEİN TOZU VE TÜREVLERİNİN KULLANIMI
 • PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN MASKELENMİŞ VE MASKELENMEMİŞ KORKUSAL GÖRSEL UYARTILAR ÜZERİNE ETKİLERİ
 • DİPPER VEYA NON-DİPPER OLMA ÖZELLİĞİNE GÖRE TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA HEDEF ORGAN HASARI İLİŞKİSİ
 • RETİNAL VEN OKLUZYONUNA BAĞLI MAKULER ÖDEMDE INTRAVITREAL BEVACIZUMAB ENJEKSIYON TEDAVİSİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRELERİNİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
 • HEKİMLERİN HPV AŞISININ UYGULANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • BİR GRUP MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI
 • AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA HASTA MEMNUNİYETİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 'ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİ TAM GÜN ÇALIŞMASINA DAİR KANUN' HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 • BAĞLARBAŞI KADIN VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE GELEN 15-59 YAŞ GRUBU KADINLARIN HPV AŞISI VE SERVİKS KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARI
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN YENİ SİSTEMİNİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • ÜMRANİYE AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN FİZİK AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 • AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNDEKİ HASTA MEMNUNİYETİ
 • TOPLUMUN TELEVİZYONDAKİ SAĞLIK PROGRAMLARINI İZLEME SIKLIĞI VE GÖRÜŞLERİ
 • İETT ŞOFÖRLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI
 • ÜMRANİYE AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNE BAŞVURAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ OTİZM HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE OTİSTİK BİREYLERE BAKIŞI
 • T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN MEMNUNİYET DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEKİ HEKİMLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • HALK EĞİTİM KURSUNA KATILAN KADINLARIN MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS HAKKINDAKİ BİLGİ VE UYGULAMALARI
 • KADIKÖY DURAKLI MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNDE KAYGI VE ÖFKE DÜZEYLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • BEYOĞLU'DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • İSTANBUL'DA BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ YAPAN KADINLARIN SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 • ANNELER VE AŞI UYGULAMALARI: BİLİNENLER VE BİLİNMEYENLER
 • Başa Dön
 • Giriş
 • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]