2010, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-021
[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN TRAMADOLÜN SUPRATENTORİYAL KRANİYOTOMİ SONRASI AĞRI TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Hatice Türe1, Serap Karacalar1, Ali Ekşi1, Binnur Sarıhasan1, Uğur Türe2, Fahrettin Çelik2, Ayla Tür1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AD., Samsun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tramadol, Ağrı, Kraniyotomi

Amaç: Bu çalışmada, hasta kontrollü analjezi yöntemi ile uygulanan tramadolün supratentoriyal kraniyotomi sonrası ağrı tedavisinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elektif supratentoriyal kraniyotomi operasyonu planlanan, ASA I-II grubundan, 18-70 yaş arasında 150 hasta çalışmaya dahil edilerek, propofol ve remifentanil ile standart genel anestezi uygulandı. Bupivakain ve epinefrin ile çivili başlık noktalarına ve cerrahi insizyona skalp infiltrasyonu uygulandı. Hastalar tam olarak uyandıktan sonra ekstübe edilerek, postoperatif ağrı skorları, vizüel analog skalası (VAS) skoru kullanılarak değerlendirildi. VAS skoru >3 olduğunda, tramadol 1-1.5 mg/kg titre edilerek intravenöz olarak uygulandı ve intravenöz hasta kontrollü analjezi yöntemi ile tramadol (20 mg bolus ve 8 dakika kilitli kalma süresi) uygulanmaya başlandı. Postoperatif 48 saat süresince VAS, Glasgow koma, sedasyon, konfor, bulantı ve kusma skorları takip edildi.

Bulgular: Postoperatif 48 saat süresince hastaların %46`sının analjezik ihtiyacı oldu ve bu hastalarda intravenöz hasta kontrollü analjezi yöntemi ile uygulanan tramadol ile yeterli analjezi sağladı. Postoperatif ilk 2 saatte analjezik ihtiyacının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: İntravenöz hasta kontrollü analjezi yöntemi ile uygulanan tramadolün kraniyotomi operasyonu sonrası ağrı tedavisinde etkin olduğu sonucuna varılmıştır.


[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]