2010, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-013
[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KASIK FITIĞI ONARIMINDA; AĞ ÖRME TAKVİYE, LICHTENSTEIN YÖNTEMİ VE PLUG - MESH İLE ONARIM YÖNTEMLERİNİN TESTİKÜLER KAN AKIMINA OLAN ETKİLERİNİN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Oktay Yener, Mustafa Kuşak, Fikret Aksoy, Alp Özçelik, Canan Erengül
Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kan akımı, Doppler ultrason, Kasık fıtığı

Amaç: Çalışmanın amacı kasık fıtığının cerrahi tedavisinin testiküler kan akımı üzerine olan etkileri skrotal doppler ultrasonoğrafiyle araştırmaktır.

Yöntem: Nyhus sınıflandırılmasına göre Tip 2-3’deki 30 olguyu 10’ar kişiden oluşan gruplara ayrılmıştır;

Grup I Ağ örme takviye
Grup II Lichtenstein onarımı
Grup III Plug Mesh onarımı

Bulgular: Kasık fıtığı cerrahi tedavisinde kullanılan ağ örme takviye, lichtenstein ve plug mesh tedavi yöntemlerinin skrotal ultrasonografiyle değerlendirilen testiküler kan akımına olan etkileri değerlendirilmiştir. gruplar arasında testiküler direnç indeksi ve doppler ultrasonografiyle değerlendirilen testiküler kan akımında anlamlı fark bulunamamıştır.

Sonuç: Bu çalışmada; kasık fıtığı cerrahisinde kullanılan sentetik mesh’in testiküler kan akımına olumsuz bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.


[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]