2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-031
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Minör kafa travmalarında anormal kranial bilgisayarlı tomografi saptamada yüksek risk faktörlerinin belirlenmesi
Erkan ÇOBAN1, Gözde ŞİMŞEK ŞEN2, Özlem GÜNEYSEL2
1Acil Servis, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
2Acil Tıp Kliniği, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Kafa travması, Erişkin, Minör, Kranial BT bulgusu

Amaç: Minör kafa travmalı erişkin hastaların epidemiyolojik analizini yaparak, bu hastalar içinden kranial bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi için yüksek riskli grupları tespit etmektir.

Hastalar ve Yöntem: Hastanemiz Acil Tıp Kliniği'ne minör kafa travması nedeniyle Ocak 2012-Mart 2012 tarihleri arasında başvuran 450 hasta prospektif, gözlemsel olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 126'sı (%28) kadın, 324'dü (%72) erkekti ve yaş ortalamaları 40,99±17,87'idi. Olguların travma nedeni olarak motorlu araç kazaları, düşmeler ve darp ilk üç sırayı oluşturuyordu. Kafa kemik kırığı saptanan olguların en sık travma nedeni araç dışı trafik kazası (ADTK) ve darp iken; travmatik beyin yaralanması (TBY) saptanan olguların en sık travma nedeni yüksekten düşme olarak bulunmuştur. Olguların %73,6 (n=331)'sına kranial BT çekilmiştir. Anormal kranial BT oranı %13 olarak saptanmıştır. Lineer fraktür (%34,9), subdural hematom (%25,6) ve subaraknoid kanama (%16,3) en sık tespit edilen anormal kranial BT bulgularıdır.

Sonuç: Glasgow koma skala (GKS) skorunun 14 olması, üçten fazla kusma ve skalp laserasyonu anormal kranial BT'nin tahmini açısından, yüksek risk oluşturduğu saptandı. Cinsiyet, yaş, travma nedeni, üçten fazla kusma dışındaki başvuru anındaki şikayetler, skalp laserasyonu dışındaki fizik muayene bulguları, alkol, antikoagulan alımı ile anormal kranial BT'nin saptanması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]