2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler
Umut KEFELİ1, Bala Başak ÖVEN USTAALİOĞLU2, Mahmut Emre YILDIRIM3, Burçak ERKOL2, Dinçer AYDIN3, Nur ŞENER3, Alper SONKAYA1, Özgür AÇIKGÖZ1
1Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
2Tıbbi Onkoloji Kliniği, Haydarpasa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Tıbbi Onkoloji Kliniği, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Akciğer kanseri, Sağkalım, Klinikopatoloji

Amaç: Akciğer kanserinde cinsiyet, tümör tipi ve diğer klinik özelliklerin sıklık ve mortalitedeki artışa sebep olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızda, akciğer kanserli hastalarda klinik ve patolojik özelliklerin sağkalım üzerine etkilerini araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde 2005-2012 yılları arasında akciğer kanseri tanısı almış 1031 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Kadınlarda en sık rastlanan akciğer kanseri tipi adenokarsinom (%42,2), erkeklerde en sık rastlanan tip skuamöz hücreli karsinom (% 41,5) olarak bulundu. Akciğer kanserinin sigara ile ilişkisinde, tiplendirilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri hariç, diğer akciğer kanseri hücreleri analiz edildiğinde,sigara içenlerde en sık skuamöz hücreli tip (%40,7) ve sigara içmeyenlerde ise en sık histopatolojik tanı adenokarsinom (% 39,8) olarak bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Tüm grup için medyan sağkalım süresi 12,09 ay olarak saptandı. Tek değişkenli analizlerde 60 yaşın altında olma, Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu Performans Skoru (The Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score- (ECOG PS))'na göre iyi performans durumu (0-1), % 5'den az kilo kaybı, primer tümörün büyüklüğü, metastaz olmaması ve erken evre hastalık faktörlerinin sağkalımı olumlu etkilediği saptandı. Çok değişkenli analizlerde sağkalımı olumlu etkileyen faktörler iyi performans durumu ve % 5'den az kilo kaybı olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda, akciğer kanserinde cinsiyetler arasında histopatoloji tipinin farklılık gösterdiği saptandı. Sigara da histopatoloji tipini etkilemektedir. Ancak, cinsiyet, tümörün histopatoloji tipi ve sigara ile sağkalım arasında istatistiksel bir ilişkisi gösterilememiştir.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]