2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Splenektomi yapılan hastaların aşılanmalarının ve bu konudaki bilgilerinin değerlendirilmesi
Mehmet ULUĞ1, Vahap ASLAN2, Namık YILMAZ3, İbrahim DOLU3
1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Özel Ümit Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
2Hematoloji, Özel Ümit Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
3Genel Cerrahi, Özel Ümit Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
Keywords: Erişkin aşılaması, Pnömokok aşısı, Splenektomi

Amaç: Dalak hem hümoral ve hem de hücresel bağışıklıkta görev alan bir organdır. Bu nedenle organizmayı enfeksiyonlara karşı korumada önemli fonksiyonları vardır. Bu çalışmada, splenektomi yapılmış hastaların aşılanma öyküleri ve bu konudaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada, Mart 2010-Ekim 2013 tarihleri arasında hastanemiz ve/veya hastanemiz dışında splenektomi yapılıp da hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları, Hematoloji ve Genel Cerrahi polikliniklerine başvuran 51 hastanın verileri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların 26'sı (%50,9) kadın ve 25'i (%49,1) erkek olup, yaş ortalaması 53,3 yıl (yaş aralığı, 21–83 yıl) idi. Splenektomi nedenleri incelendiğinde en sık idiyopatik trombositopenik purpura (n= 23, %45), tümör metastazı (n=8, %15,7) ve otoimmün hemolitik anemi (n=7, %13,7) tespit edildi. Pnömokok aşısı, hastaların %64'üne operasyon öncesi, %23'üne operasyon sonrası uygulanmışken %13'üne (n=7) hiç uygulanmadığı saptandı. Diğer merkezlerden gelen yedi hastaya aşılanma konusunda hekimlerince hiç bilgi verilmediği saptanırken, diğer yedi hasta sadece pnömokok aşısı hakkında bilgilendirilmekle birlikte bilgilerin ve uygulama süreçlerinin hatalı olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda görüldüğü gibi, splenektomi yapılmış hastalara, yalnızca değişen sıklıkta pnömokok aşısı uygulandığı ve diğer aşılar hakkında bilgilendirme yapılmadığı belirlenmiştir. Bu durum, hem konu ile ilgili sağlık çalışanlarının ve hem de hastaların bilgi düzeylerinin yeterli olmadığını, bu neden ile, erişkin aşılamada multidisipliner çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]