2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 190-194
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Akut pankreatitli hastalarda, hastalığın şiddetini belirlemede bilgisayarlı tomografi ve modifiye bilgisayarlı tomografi şiddet indekslerinin karşılaştırılması
İnci KIZILDAĞ YIRGIN1, Elif HOCAOĞLU2, Hakan YIRGIN3, Arda KAYHAN4, Nurten TURAN GÜNER2, Serpil KALKAN GÖMEÇ2, Sibel BAYRAMOĞLU2, Tan CİMİLLİ2
1Radyoloji Kliniği, Batman Bölge Devlet Hastahanesi, Batman, Türkiye
2Radyoloji Kliniği, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Genel Cerrahi Kliniği, Batman Bölge Devlet Hastahanesi, Batman, Türkiye
4Radyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Akut pankreatit, BTŞİ, MBTŞİ

Amaç: Çalışmamızda, radyolojik skorlama sistemleri olan bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi (BTŞİ) ve modifiye bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi (MBTŞİ)‘nin pankreatitli hastalarda, hastalığın şiddet parametreleri ile korelasyonu, skorlama sistemlerinin biribirleri ile olan korelasyonu, ayrıca skorlama sistemleri ve Ranson kriterleri arasındaki korelasyon araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda 50 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların, demografik, klinik ve laboratuvar verileri kayıt edilmiştir. BT görüntülemede pankreas boyutları, peripankreatik planlarda inflamasyon bulguları, pararenal fasyada kalınlaşma, nekroz oranı, abse, lenfadenopati ve intraabdominal sıvı araştırılmış ve bu verilere göre hastaların BTŞİ ve MBTŞİ değerleri hesaplanmıştır. Şiddet parametreleri, yaş, hastanede kalış süresi, abse, plevral sıvı ve ölüm olarak belirlenmiştir. Bilier ve non-bilier pankretit hastaları belirlenerek Ranson kriterleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Her iki grupta, hafif, orta ve şiddetli alt grupların arasında, yaş ortalamaları, hastanede yatış süreleri, cinsiyet ve plevral sıvı varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamış, ancak abse varlığı ve ölüm dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Her iki skorlama sistemindeki 3 alt grubun birbiri ile uyumunu belirlemek için ağırlıklı Kappa testi kullanılmış, ancak sonuçları uyumlu bulunmamıştır. Ranson skorları ile BTŞİ ve MBTŞİ skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmemiştir.

Sonuç: Çalışmamız göstermektedir ki, BTŞİ ve MBTŞİ'inde mortalite ve lokal komplikasyonlardan abse saptanma oranı ile, ve sadece MBTŞİ'inde ise, hastanede yatış süresi ile ilgili anlamlı korelasyon vardır. Her iki şiddet indeksinin biribirleri ile ve Ranson skoru ile korelasyon saptanmamıştır.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]