2012, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 148-152
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Öfke ve Dürtüsellik
Elif AKIN1, Meral BERKEM2
1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ, Türkiye
2Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Ergen, İntihar, Öfke, Dürtüsellik

Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan 12-18 yaş aralığındaki ergenlerde öfke ve dürtüsellik düzeylerinin değerlendirilmesi, kontrol grubuyla karşılaştırılması; öfke, dürtüsellik ve intihar niyeti arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği'ne Haziran 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında intihar girişimi nedeniyle acil olarak başvurmuş veya konsülte edilmiş 12-18 yaş arasındaki 36 hasta ve kontrol grubu olarak da çalışma grubuyla yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 34 sağlıklı ergen dahil edilmiştir. Katılımcıların klinik değerlendirmeleri Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli ile yapılmış, ergenler ayrıca Spielberg Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği ile değerlendirilmiştir. İntihar girişiminde bulunan ergenlerde girişimin şiddeti İntihar Niyeti Ölçeği ile belirlenmiştir.

Bulgular: İntihar girişiminde bulunan ergen grubunda dürtüsellik ve öfke ölçeği toplam puan ve alt puan ortalamaları (öfke kontrol puanı dışında) kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Öfke ve dürtüsellik ile intihar niyeti arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Ergen intihar girişimlerinde dürtüsellik ve öfke dışavurumu dikkati çekmektedir. Çalışmamız, ergen intihar davranışı ile öfke ve dürtüsellik arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu özelliklerin ergenlerdeki intihar davranışının etyolojisinde yer alan diğer psikiyatrik, bireysel, ailevi ve sosyal etkenler ile birlikte değerlendirilebileceği ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;25:148-52)


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]